Brighton J.V. Girls vs. Pinckney 4-18-17 - annarborphoto